Genel Kiralama Koşulları

İşbu 'Genel Kiralama Koşulları' (Kısaca 'Sözleşme') taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU ve KİRA KONTRATI'nın (Kısaca 'Form') eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile (Kısaca 'Kiraya Veren') maliki ya da işletme sahibi bulunduğu Form'da belirtilen aracı, belirlenen tarihlerde, Form'da adı ve adresi bulunan Kiracı'ya kiralamıştır. Kiracı işbu sözleşme konusu aracı koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, iade saati, dönüş istasyonu vb.), kira ücretini tam ve zamanında ödemeyi beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi imzalamakla, Kiracı kiralanan ile ilgili tüm yükümlülükleri üstlenmiş olur. Kiracı, gerek aracı teslim alması, gerekse iade etmesi sırasında düzenlenecek Araç Teslim Formlarını imzadan imtina etmeyeceğini, Formları imzalamaması halinde formda yazılanları koşulsuz olarak kabul etmiş sayılacağını, form içeriğine herhangi bir itirazı olması halinde imzadan imtina yoluyla değil, ancak masrafı kendisine ait olmak kaydıyla bir uzmana ekspertiz yaptırmak kanalıyla itiraz ve iddialarını ileri sürebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kiraya Veren tarafından, Kiracının işbu sözleşme ve mezkur kanun hükümlerine aykırı bir eyleminin tespit edilmesi halinde Kiraya Veren'in ilk talebine karşılık başkaca herhangi bir uyarı ve ihtara gerek kalmadan araç Kiracı tarafından en yakın şubeye derhal teslim edilecektir. Aksi halde Kiraya Veren'in uğramış olduğu maddi - manevi her türlü zararını gidermekle yükümlüdür. Kiraya Veren'in işbu sözleşmeyi hiçbir sebep ileri sürmeksizin her zaman feshetme hakkı saklıdır.

1-) Kiracının sözleşme ve eklerinde beyan ettiği adres, yasal tebligat adresi olup, Kiraya Verene yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılacaktır.

2-) Kiracının işbu sözleşmeyi imzalaması ile, söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam faal vaziyette ve iyi durumda teslim aldığını, aracın Form'da belirtildiği gibi teslim edildiğinin esas olduğunu, araçta teslim sırasında var olan her türlü ayıbın Form'da belirtileceğini, aksi halde aracın Kiraya Verene iadesi sırasında tespit olunan her türlü ayıba Kiracı'nın sebep olmuş kabul edileceği hususunda taraflar mutabıktır. Kiracı, aracın teslimi sırasında Form'da tanımlananlar haricinde hiçbir hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder.

3-) Kiracı aracı, araca ait tüm belgeler, aksesuar avadanlıkları, yedek lastiği ile birlikte teslim aldığı gibi araç kiraladığı ofise veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki Kiraya Veren ofisine iade edecektir. Kiracı, kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği bebek koltuğu, navigasyon cihazı vb. ilave hizmet ve donanımların Kiraya Veren tarafından bildirilecek ek kira bedelini de işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır. Ayrıca kiracı kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği bebek koltuğu, navigasyon cihazı, taşınabilir modem vb. ilave hizmet ve donanımları kiralama başında teslim aldığı kondisyonda kiraladığı ofise veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki Kiraya Veren ofisine iade edecektir. Cihaz ve donanımların hasar görmesi, bozulması, kaybolması durumlarında oluşacak masrafları Kiracı nakden ve defaten ödeyeceğini taahhüt eder. Nakden ve defaten ödeyeceği tutar ilgili ek ürünün marka/modeli için sıfır bedelidir.

4-) Kiracının sağlam ve iyi durumda teslim almış olduğu araçta kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik tedbirsizlik nedeni oluşan; sayılanlarla sınırlı kalmaksızın araç içi ve dışında oluşacak hasar, arıza, aracın normal yıkama şartları ile temizlenemeyecek kadar kirli olması nedeniyle aracın onarım ve temizliğini gerektiren fakat trafik sigorta kuralları kapsamında sigortadan talep ve tahsil edilemeyen, gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğan her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve cezalardan münhasıran Kiracı sorumludur.

5-) Aracın kullanım süresinde bakım süresi gelirse Kiracı çağrı merkezini arayarak, yetkili servisten randevu alıp aracın periyodik bakımını ücretiz olarak yaptırmakla yükümlüdür. Aracın periyodik bakımı yapılmadığı ve/veya aracın arıza uyarı ışıkları yanmasına rağmen kullanıldığı durumlarda oluşabilecek arıza masrafları ve değer kaybı vb durumlarda Kiracı nakden ve defaten ödeyeceğini taahhüt eder.

6-) Kiracının Ekonomi grup araçlarda en az 21 yaşında ve 1 yıllık ehliyet, orta grup araçlarda 25 yaş ve 2 yıllık ehliyet, üst grup araçlarda 28 yaş ve 5 yıllık ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Kiracı dışında aracı kullanacakların da genel kiralama koşullarına uygun süreleri doldurmuş olması, ek sürücü olarak Kiraya Veren'e önceden yazılı olarak bildirilmesi ve/veya sözleşme üzerine bilgilerinin kayıt edilmesi ve ek sürücünün Kiracı ile aynı koşulları sağlamak koşulu ile mümkündür. Aksi halde gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran Kiracı sorumludur.

7-) Türk vatandaşlarının sürücü belgelerini ve ulusal kimlik belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Bu kişiler, kiralamaya hak kazanabilmek için, geçmeleri gereken bir kredi kontrolüne tabi olacaktır, Kiraya Veren'in belirlediği kriterlere göre kredi notu kontrolünden geçemeyen kişiler araç kiralama hakkına sahip olamayacaklardır.

8-) Kiralama başında Kiraya Veren uygun gördüğü araç gruplarında Kiracı adına kayıtlı fiziki kredi kartından depozito bedeli alır. Nakit ödeme, debit ve sanal kart uygulaması bulunmamaktadır.

9-) Kiralama süresi minimum 24 saattir. Bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti 1(bir) gün olarak hesaplanacaktır. Kiracı, geçerli fiyat tarifesindeki günlük kira ücretinin kira gün sayısı üzerinden hesaplanan kira bedelini peşin olarak ve defaten ödemekle yükümlüdür. Kiracı kira ücretinin dışında ayrıca;

a) İki saate kadar olan uzamalarda ücret tahsilatı yapılmayacaktır. 26 saati geçen kiralamalarda bir günlük kira bedeli müşteriden tahsil edilir. Araç, Araç Kira Kontratı'nda belirtilen dönüş tarihinde dönmeyerek kira süresi uzarsa 'Kiraya Veren' uygulanacak günlük kiralama fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar

b) Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ödemekle mükelleftir

c) Araç, 'ARAÇ TESLİM FORMU' üzerinde belirtilen yakıt miktarı ile kiracıya teslim edilir. Aracın 'ARAÇ TESLİM FORMU' üzerinde beliritlen yakıt miktarından daha düşük seviyede teslim alınmasından doğan yakıt bedeli farkı ve bu bedelin %15’i oranında uygulanacak hizmet bedeli toplamını

d) Yakıt, otoyol geçiş ücretleri, her türlü park ve ulaşım masrafları ile kiralananın kullanılmasına yönelik her türlü yan gider, masraf ve kiralananın Kiracıya teslimi sonrasında doğacak tüm masraflar münhasıran Kiracıya ait olduğundan bu kapsamdaki tüm bedelleri ödemekle mükelleftir.

e) Araçlarda HGS olup (Hızlı Geçiş Sistemi) kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin üzerine %20 hizmet bedeli ilavesi ile ödemesini ilgili ofise yapacaktır.

10-) Kiracı ödemeleri kiralama süresinin başlangıcında kredi kartı veya voucher (cari) ile yapacaktır. Kiracı kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren aylık %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Kiralama başlangıcında kiralamanın başlangıç tutarına karşılık bir teminat bedeli, Kiracının kredi kartından tahsil edilecektir. Kiracı teminat bedeli ile oluşan kira bedeli, her türlü trafik ve kaçak geçiş vs ceza bedelleri ve hasar zarar bedellerini tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

11-) Sözleşmede belirtilen iade tarihini ileri bir tarihe almak yeni kira dönemine ait kira bedelinin ödenmesinin yanı sıra, Kiraya Veren' in onayı ile mümkündür. Kiraya Veren' in onayı olmaksızın kira süresinin uzatılması, kira bedeli ödense dahi mümkün değildir. İşbu belirli süreli kira sözleşmesi olup, süre sonunda tarafların aksi yönde açık mutabakatı sağlanmadıkça kiralanan araç, ürün / ek ürün hiçbir ihtar veya ihbar gerekmeksizin Kiraya Verene iade edilecektir.

12-) Kiracı sözleşme konusu aracı, Trafik Kanun ve Talimatları doğrultusunda ve özenle kullanacak, trafik kurallarına riayet edecektir. Kiracı, Karayolları Kanunu, Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. Kiracı, sürücü olarak bu yükümlülüklerinden habersiz olduğunu iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz. Kiracı mevzuata aykırı davranışlar sonucu oluşan her türlü hukuki ve cezai masraflardan sorumludur. Kiralananın Kiracıya teslimi sonrasında ilgili araca kesilen ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezalarını, ilgili cezanın Kiraya Verene Kiracı ve/veya ilgili makamlarca bildirilmesi koşulu ile yasal süresi içinde Kiraya Veren tarafından ödenecek ve her işlem için cezanın %20’sine eş gelen değerde (en fazla 100₺ olacak şekilde) hizmet bedeli uygulanarak kiracıdan tahsil edilecektir. Kiracı, ilk yazılı bildirim üzerine derhal, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Verenin ödemek durumunda kaldığı bedeli ve hizmet bedeli, cezai şart vb. her ne ad altında olursa olsun tüm ek ücretleri ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

13-) Kiralanan aracın her ne şekil ve şartta olursa olsun kiraya verilmesi, bedelsiz de olsa üçüncü şahıslara kullandırılması yasak olup, aracın ayrıca;

a) Ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından

b) Herhangi bir vasıtayı çekmekle veya itmekle

c) Gelir karşılığı yolcu veya mal taşımasında

d) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışarısında kullanılmasında

e) Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda

f) Aracın üretici firma tarafından belirlenmiş teknik ve tahammül güçlerine uygun olmayan arazi koşullarına ve uygun olmayan yol şartlarında

g) Gümrük mevzuatlarında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde

h) Her türlü yasa dışı amaçlı iş, terör, devlete ve yasalara aykırı konularda kullanılması ,kesinlikle yasaktır. Bu hallerden herhangi birinin tespiti halinde Kiraya Veren'in her türlü zararı ilk yazılı bildirimi üzerine derhal Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiraya Veren'in sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır

ı) Aracın karayolları dışında kullanılması ve kurtarma hizmeti almasına imkan tanımayacak şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır

14-) Kiralanan araca ait tüm kanuni zorunlu sigortalar Kiraya Veren tarafından yaptırılmıştır. Kiracı aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin her türlü giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul ve taahhüt eder:

a) Kaza anında alkol ve/veya uyuşturucu ve/veya uyku geciktirici ilaçlar etkisi altında ise

b) Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunun kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) ve aracın herhangi bir şekilde Trafik kanunlarına aykırı kullanılmasında

c) Trafik kaza raporunun (anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu) alınmadığı durumlarda

d) İşbu sözleşmenin akdinden sonra Kiracı herhangi bir nedenle araç kullanma yetkisini kaybederse (ehliyete el koyulması, trafiğe çıkmaya engel herhangi bir hastalık vb.) derhal Kiraya Veren'e durumu bildirecek ve aracı iade edecektir. Yetkisi bulunmamasına rağmen Kiracının aracı iade etmemesi halinde

e) Aracı Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenenlerin haricindeki şahısların kullanması neticesinde meydana gelen hasar ve/veya kazalarda

f) Hazine müsteşarlığı ve/veya Türkiye sigorta ve Reasürans şirketleri birliği tarafından yasal mevzuat ve ilgili yönetmeliklere yapılacak değişiklikler kapsamından kasko poliçesi genel şartları gereğince hasar bedelinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketinin herhangi bir nedenle ödeme yapılmadığı durumlarda

g) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği kasko kapsamında dâhil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder

h) Kiracının kiralanan araç ile karıştığı herhangi bir kazada Kiracıya alkol, uyuşturucu, olay yerini terk veya herhangi bir şekilde genel trafik kaidelerine uymaması nedeniyle bir ceza verilmişse Kiraya Veren kira bedelinin yanında kaza nedeniyle uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları Kiracıdan talep edebilir

15-) 15) Kiracı ve tanımlanmış ek sürücülerin kira süresi içerisinde kaza veya hasar olması durumunda Kiraya Veren'in ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmekle mükelleftir:

a) Kendisi, araç ve üçüncü kişiler ile ilgili kendisinden beklenebilecek azami güvenlik önlemlerini almak

b) Tutanak, polis ve/veya jandarma raporu vb. gerekli tüm trafik kaza raporlarının ve belgelerin temin edilerek Kiraya Verene iletilmesi

c) Karşı taraf/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik poliçelerinin fotokopisinin alınması

d) Olay yerinin fotoğrafının çekilmesi

e) Maddi, ölümlü, cismani zararla sonuçlanan kaza durumunda en yakın polis veya jandarmaya bildirilmesi

f) Kaza ile ilgili tüm evrakların kazanın gerçekleşmesinden itibaren yirmi dört saat içinde Kiraya Verene ulaştırmak

g) Ayrıca deprem, sel, dolu, heyelan, yıldırım düşmesi vb. doğal afetler veya meydana gelebilecek terör, kaos gibi sebeplerden dolayı araç/araçlarda herhangi bir hasar oluşması durumunda söz konusu hasarlara ilişkin ilgili resmi makamlardan gerekli rapor ve evrakları temin edip en geç 48 saat içinde Kiraya Veren'e ulaştırmak

16-) Kiracı, aracın her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda hırsızlık güvencesinden faydalanabilmek için; ruhsat ve anahtarı iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi halde Kiracı kasko kapsamına dâhil edilmeyen ve sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan durumlarda aracın güncel satın alma bedelini ve diğer zararları ödemekle yükümlüdür. Kiracı, plaka kaybından kaynaklanan zararlarda iki plakanın yeniden çıkarılması bedeli ve hizmet bedelini, anahtar kaybında da üretici firmanın belirlediği anahtar bedelini hizmet bedeli de dahil edilerek ödemek durumundadır

17-) 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zarar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, trafik sigorta kapsamında olmayan tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracıya ait olup Malik/işleten sıfatı nedeniyle Kiraya Verene rücu edilebilecek tüm hasar ve zararlar, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Verenin ilk yazılı talebi üzerine Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır

18-) Kiraya Veren hiçbir şekilde kiracı tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından, çalınmasından, aşırılmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı Kiraya Vereni bahsedilen türde bir kayıp ve/veya hasar sonucu meydana gelebilecek dava suçlama şikâyet ve zarardan ibra ve bu haklarından feragat eder

19-) Kiraya Veren vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarardan ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Taraflar, Kiraya Verenin sorumluluğunun aracın kullanıma elverişli şekilde teslimi ve gerekli bakımlarının aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda mutabıktır.

20-) Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde Kiracı, Kiraya Verenin bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve herhangi bir ihbar ve ihtar veya mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal geri almak yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kiracı aracın Kiraya Veren tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları talep üzerine derhal ödemekle yükümlüdür. Kiraya Veren, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan her türlü nesne veya maddelerin kaybından veya hasarından sorumlu değildir

21-) Kiracı sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracın kira süresi ve/veya sözleşmede tanımlanmış kullanıcılar dışında kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta, teminattan ve yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder

22-) İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi ve her türlü masraf Kiracıya aittir.

23-) İşbu sözleşme Türkçe ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır.

24-) Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta Kiraya Veren'in defter, belge, beyan ve telefon, video, ses ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere her türlü kayıtlarının HMK m. 193 uyarınca kesin ve münhasır delil olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Buna paralel olarak Kiracı ayrıca yukarıda zikredilenlere karşı her türlü defi, itiraz ve 'Kiraya Veren'in kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.

25-) Kiraya Verenin, kiralanan aracı takip edebilmesi ve gerektiğinde aracı durdurup geri iade alabilmesi için kiralanan araçlara araç takip sistemi monte etmiştir. Kiracı, kiraladığı araca araç takip sistemi monte edildiğini, aracın takip edildiğini ve işbu Sözleşmede belirtilen iade tarihinde aracı iade etmediği takdirde ve/veya sözleşme ilişkisi devam ederken Kiraya Veren tarafından gerekli görülen hallerde bu sistem kullanılarak aracın yerinin tespit edilebileceğini ve aracın durdurabileceğini bildiğini ve bu hususa muvafakat ettiğini, aracın durdurulması nedeniyle Kiraya Verenden her ne ad ve ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve/veya zarar ziyan talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kiraya Veren, aracı takip etme ve durdurma yetkisini kötüye kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Söz konusu Araç Takip Sisteminin Kiracıdan kaynaklanan nedenlerle zarar görmesi, sökülmesi, sökülmeye teşebbüs edilmesi veya herhangi bir şekilde sisteme müdahale edilmesi halinde Kiraya Verenin uğradığı sistemin söküp takma ve cihaz ücreti de dahil tüm zararları Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır. Kiracı Araç Takip Sistemine yapılan tüm müdahalelerin işbu Sözleşmenin feshi manasına geldiğini peşinen kabul eder.

26-) Kiracı, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu genel koşullar, araç teslim ve iade formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın Kiracın'nın kredi kartından sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. İşbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi işbu 26. maddesi süresiz olarak yürülükte kalacaktır.

27-) Her iki tarafın da tüzel kişi olması halinde (aksi halde işbu madde hükmü uygulanmayacaktır.) Taraflar, 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatını taşıdığından, bu bilinçle ürün ve hizmetlerden faydalanan kişiler dahil, Taraflar ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesinde azami hassasiyet göstereceğini, müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması yönünde onay alınacağını, işlenen kişisel verilerin ne şekilde ve ne amaçla saklandığına ve korunduğuna dair müşterilerin herhangi bir bilgi talebinde bulunması halinde kanuna uygun şekilde ivedilikle cevap verileceği, müşterilerin kişisel veri niteliğini haiz tüm bilgilerinin Taraflarca usulüne uygun şekilde saklanmaya devam edeceğini, muhafaza edilen ve işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla mevzuatta belirtilen hukuken zorunlu olan her türlü teknik ve idari güvenlik tedbirini almayı Taraflar peşinen kabul ve beyan eder. Taraflar birbirlerinden aldıkları ve/veya topladıkları ve müştereken sorumlu oldukları kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetlerinin her zaman yürürlükte bulunan mevzuata uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşleme tanımına kişisel verinin elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, analiz edilmesi, raporlanması, toplulaştırılması, dosyalanması, silinmesi ve yok edilmesi dahil veri kullanılarak yapılabilecek her türlü eylem dahildir. Taraflar müştereken sorumlu oldukları kişisel verilerle ilgili olarak çalışanlarının, mevzuata uygun davranmasından sorumludur. Taraflar işbu maddede belirtilen yükümlülüklerinin ihlali nedeni ile üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkan her türlü zarardan müştereken sorumlu olmakla birlikte, iç ilişkilerinde birbirlerine kusurları oranında rücu etme hakkı saklıdır.

28-) Kiraya Veren, kişisel veriler hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca işbu sözleşmeyle elde ettiği kişisel verileri yasaya uygun şekilde işbu Sözleşme'nin imzası, fatura düzenlenmesi, satış, kiralama ve sair sözleşme süreçlerinin takibi, finans ve muhasebe işlemlerinin takibi ve benzeri meşru amaçlarla işler, muhafaza eder ve mevzuata ve şirket tarafından tanzim edilmiş politikaya uyumlu bir şekilde meşru amaçlar gözetilerek imha eder ve/veya alenileştirir. Kiraya Veren'in; araç, marka, model, plaka, Kiracı, kullanıcı, ek sürücü, kredi kartı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla sözleşme ve kanuna uygun şekilde paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. Kiracı yahut iade/teslim formunda imzası olan kişi, Kiraya Veren'in bu yetkisini peşinen kabul eder. Firmamızın kişisel verilerin korunması hakkında aldığı tedbirler ve kullandığı yöntemler ve amaçlarla ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için ziraatfilo.com.tr alan adlı web sitemizde yayınlanan şirket politikasını inceleyebilirsiniz. Bu sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Sözleşmenin ön ve arka yüzünü incelediğimi ve okuduğumu kabul ederim. This agreement is in Turkish and English. I accept that I have examined and read the front and back of the agreement.

15 Pzt Nisan 11:00
15 Pzt 07 11:00